';
side-area-logo

Carriage Painting 3,50 x 1,80 for Museum

Carriage Painting 3,50 x 1,80 for Museum

Carriage painting for Mr. Siegward Tesch –

President of the german traditionally driving association

Carriage Painting on canvas

 

MerkenMerken

MerkenMerken

MerkenMerken

MerkenMerken

MerkenMerken

MerkenMerken

MerkenMerken

MerkenMerken

Atelier Kerstin Tschech